99 أبو بکر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
غایت دانش، عمل نیکوست [امام علی علیه السلام]