99 ربّنا ما خلقت - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
نزد ابلیس، مرگ هیچ یک از مؤمنان، ازمرگ فقیه محبوب تر نیست . [امام صادق علیه السلام]