99 رَبّنا ظَلَمْنا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
سپارنده دانش نزد غیر اهل آن، مانندآویزنده گوهر و مروارید و طلا بر گردن خوکان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]