99 ما أحبّ الله - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خداوند مرا سخت گیر و آزاردهنده برنینگیخت؛ بلکه مرا آموزگاری آسان گیر برانگیخت . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]