99 مذاهب - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
سلیمان میان پادشاهی و مال و دانش مخیّر شد، پس دانش را برگزید و با این انتخابش ، دانش و مال و پادشاهی به او بخشیده شد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]