99 هر نفسی که فرو می رود - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
ریاستْ دوستی، از دوستی خدای سبحان باز می دارد . [امام علی علیه السلام ـ در حکمت های منسوب به ایشان ـ]