99 وقت‏شناسى - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
جستجوی دانش، برتر از عبادت است .خداوند فرموده است : «از میان بندگان خداوند، تنها دانایان از خدا بیم دارند» . [امام علی علیه السلام]